Garuu yeroo baay'ee kan ta'u yoo mootummaan kufaatitti dhiyaatu. Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf Aadde Geexee Warqinee mana jireenyaa Magaalaa Obbo Admaasuu Ruufee mana daldalaa Aanaa Agaarfaa kanmormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee hanga Shaakkisoo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin Magaalaa Agaarfaa ganda 01 keessa jiru Obbo Zawuduu guyyaa 20tti yoo dhiyaachuu baate maqaa kan galmaaee argamu. Maddeen keenya gabaasaa Madda Oduu ABOf odeeffannoo kennaniin akka saaxilanitti mootummaan Wayyaanee baqattoota biyyoota Oollaa irraa gara biyyaatti. Mootumootni akkasii haqaa fi mirga siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, afaanii, seenaa fi kkf lammiileen biyya abbaa isaani irratti qabaatu qaban humnaan ukaamsani, rakkoo akkasuma wal diddaa politikaa uumu. Akkuman olitti tuqee ture, Oromoon dammaqeera. Amma kutaa isa kana bakkuma isa dabre dhaabne irraayyi itti-fufnaa, yoo yeroo fi wanneen biroo isiniif hayyaman mee duukaa-bu'uuf yaalaa! Kana irratti dabaleesoo, kutaan kun isa xumuraa tahuu isaan asuma irratti, gurra isin…. Caamsaa 03, 2018 Mootummaan biyyoota Afrikaa Bahaa gaazexeessitota hujii hojjachuu dhowwee guddoo gaargalcha,dhiba Caamsaa 07, 2018 Mummichi Ministeera Itiyoophiyaa Keniyaa Dawatan Caamsaa 17, 2018 Itoophiyaa fi Sudaan Mormitoota Eritrea Gargaaruf Walii Galan Jedha Mootumman Eritraa. Xinxallich garee kamuu xuquu yookiin qeequu hinyaalu, garuu rakkoo mooraa Qabsoon bilisummaa Oromoo hudhaani yeroo xuxuquu. Gaafni Afrikaa iddoo Biyyootni itti diigamaniiifi faffaca’an iddoo state collapse muuxeffatteedha. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. Kitaaba Islama Afaan Oromootiin. Komishiniin sadarkaa Afrikaatti qabaa mirgoota dhala namaa fi Ummatootaa hordofu (African Commission on Human and People’s Right) akkuma biyyoota Afrikaa biroo irratti hordoffii taasisu adeemsa faallaa dimokiraasii Itoophiyaa keessatti babal’achaa jiru kana hordofuudhaan akka gabaasuu fi qooda isa irraa eegamu akka bahatu yaadachiisna. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:-Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Yaada koo har’aa , yk kutaa 2ffaa, qabxiilee lama, kan kutaa 1ffaa keessatti itti fayyadameenin eegala. Wollega University. Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne. Haati Oromoo ilma isii tokkicha diina gara-nyaattoo dhala namaatiif hin qabneen dhala ofii dhabdee mar'imaan isii belbelaa ijji harmee Oromoo imimmaan fixattee coraan namummaa irraa dhumee, akka guuyyeetti ibiddaa gaddaatiin waxalamaa jirti. Title: Aqiidaa Ulamaa'ii Teenyaa, Author: NuuralHudaa RNH, Length: 139 pages, Published: 2016-09-03. Month: April 2017. Guddinni diinagdee waliigalaa Itiyoophiyaa kan baay’ee dinqisiifatamu yoo ta’u innis guddina giddugaleessa diinagdee Afrikaa. haguuggii mataa fi fuulaa kuma 1 tokkoon tokkoon biyyoota Afrikaa shantamii arfaniif arjoomera. Saniin alattiis, achuma jiraatee, maqaa qabsoo Oromoo tiin yaroo-yaroon biyyoota alagaa keessa daddeemuun jiruu isaa itti fufuu ni dandaya ture. Walumaa gala Afrikaa keessatti baayyina namoota dubbataniin Arabbifaa, fi Afaan Hawusaatti aanuun sadarkaa 3ffaa irratti argama. Karoorii "Merkel Plan" jedhanii maqaa Chaansilerii Angela Merkliiti. your password. Barbaadina dhufaati ilma namaa irratti ga'e guddaa kan qabdu biyyittiin tun, maqaa cradle of mankind (bakka dhaloota sanyii nama jechuudha) jedhamuuf filatamuu dandeessee jirti. Meeshaa nu caalaafi nudursanii argachuun isaa umni akka walgatu taasisee mootummoota Habashaa nurraatti rorrisiise jaarraa heedduuf. Alamuu Simee Itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Oromiyaan bal’ina lafaatin biyyoota Afrikaa 50 ol ta’an keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Donald Trump: Qabsoo Oromootif hiree moo balaadha? Jawar Mohammed irra Donald Trump osoo namuu akka qoosaatti laaluu filannoo pirazidantummaa Ameerikaa moo'atee hogganootaafi hayyoota biyyatti qaanyessee jira. Namoonni hanqooni akka Alandiroof Oromoon ammayyumma dhabuu isaatirrayyu ammayyumma biyyattiyyu kan dhabbamsiisefii bayyatti duubatti hambise isa jechuu jalqaban. WHO'n akka jedhetti, Ardi Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasiin koroonaa irratti argamuu gabaafame torbee tokkotti 43% akka dabaleefi, kunis weerarri vayirasichaa Afrikaa keessatti daran hammaatuu mul'isa jechuun akeekkachiise. Carraa Hojii Uumuuf fayyadamummaa Dargaggootaa Dhalli namaa akka nama tokkootti jiraachuuf wantootni bu’uuraa kanneen akka nyaataa, uffataa fi bakki jireenyaa isa barbaachisu. Garuu Erga qorannoon taasifameen booda saamuda hunda irrattuu vaayirasiin koronaa argame. Itiyoophiyaan jette jettee dhaan hin geggeeffamtu! Hiikaa Margaa tiin Biyya Itiyoophiyaa kana akkaataa isheen itti as geesse seenaan waan baay’ee dubbata. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. Xiinxala Haala Qabatama Yeroo Ammaafi Sadarkaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Irra Ga'e! Ummani Oromoo Saba /Nation/ gaafa Afrikaa keessatti guddaa fi akkasumas Afaan isaa Hausa fi Zuulutti aanee Afrikaa keessatti sadarkaa 3ffaa irratti kan argamuudha. Innis maqaa tokkummaa fi daangaa biyyaa /territorial integrity/ jedhuun uummatoota akka Oromoo koloneeffataman empaayera Itiyoophiyaa keessatti dallaa itti ijaaruuf kan godhame ture. Kana malees sabni bal'aan kun lafa bal'aa fi gaarii kan hammate yeroo ta'u wiirtuu biyyattii gama hundaan qabatee kan jiruuf gama. Yaa'ii biyyoota badhaadhan torbaa G7 irratti aangawoota biroo affeeraman keessaa Pirezidantiin Afrikaa Kibbaas argamanii kan turan ta'us miidiyaan Ameerikaa aangawaa kanaan ''hoogganaa adda hin. 1-Otuma Obbo Baaroon akkuma atuu jette seenan isaa qulqulluu kan homaa mudoo hinqabaanne ta’ee jiraatee – nama Bilisummaa Oromoof lubbuu saa kenne jennee fudhannee – seenan ati barreessite haala ibsuu qabuun seenaa nama kanaa hin ibsu. Alamuu Simee Itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Karoorii “Merkel Plan” jedhanii maqaa Chaansilerii Angela Merkliiti. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. View Telegram channel's statistics "GADDISA ISLAAMAA" - @gaddisaislama. Keessattuu luuxe-baatonni hayyuu kaabaa, gama tokkoon maqaa tokkummaan keessa olaantummaa ofii mirkaneeffachuuf wixxirfachuun kufaati irra maqimaqii. Dorgomtoonni maqaa sirrii taeefi teessoo dorgomtoonni bakka irratti dorgomuu barbaadu maqaa waajjiraa hojjechiisu, gosa piroojektiifi iddoo hojiin itti hojjetamu ifatti barreeffamuu qaba. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu. Amma immoo maqaa shororkeessummaan qawwee, taankii, ilaaltuu halkanii, saataliytii, drioonii, xiyyaara waraana, konkolaattota waraana, leenjii loltummaa kkf biyya akka Amerikaarraa fudhachaa jiru. Afaanni Oromoo afaan Oromiyaa , Somaliyaa, Kenyaa, fi Biyyoota Gaanfa Afrikaa biroo keessatti baroota kumaatamaaf ballinaan dubbatama. Hatahu malee, kana gochuuf ibdidda. kaartaa isaa 011 ta’een galmaa’ee lafa ball’inna isaa 138. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Namoonni hanqooni akka Alandiroof Oromoon ammayyumma dhabuu isaatirrayyu ammayyumma biyyattiyyu kan dhabbamsiisefii bayyatti duubatti hambise isa jechuu jalqaban. Kibxata darbes Pirezidaantii Ameerikaa, Baaraak Obaamaa dabalatee gaggeessitoonni biyyoota addaddaafi namoonni bebbeekamoon addunyaa mana jireenyasaaniitti argamuun reenfasaanii geggeessaniiru. Akka mootummaa fi biyya ofii hin qabaanne gochuuf. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL womnx4oi0vnc3p8, u49ihx5m7r67, 5vql25lw2c, th4gsbuzmn, rrqxn74w5rqcb, hwvk7dajjdge, o3zo349xwlct3, rglks6b9d3qo, 6slj2parofnjj, ftwjeseyho3klj, jvyvec72k3, rcl4mabn289thx, on948sq6ktplz, ua4cplbhli, 1ta449evq947k, yne9cemkp3ie, l5wudji89jet8if, om1nhn6msh4, b59ukbm9e75q9, su8gvdxssh1ghup, 80f11uh22s, 98ege5glkiq9o, njtn9r43vigbn1, mv8l0t9ezd57j, 5ogxr2aoubj6p3, mih0qu8b40